خطاهای کولر گازی پاکشوما

خطاهای پاکشوما

فرم درخواست آنلاین تعمیرات و سرویس کولر گازی پاکشوما

ارور کولر گازی پاکشوما

کد خطا E1 - مشکل این خطا از نرم افزار برد اصلی دستگاه می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - ایراد این خطا از سنسور دمای لوله کندانسور می باشد - مقدار اهم سنسور کندانسور چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - این خطا مربوط است به سرعت فن داخلی که خارج از محدوده کنترل است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - اشکال این ارور از سنسور محیط داخلی است - خرابی سنسور محیط داخلی مقدار اهم سنسور بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 - مشکل این ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد - خرابی سنسور اوپراتور مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 - ایراد این خطا از سنسور دمای کندانسور می باشد - مقدار اهم سنسور کندانسور بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - این خطا مربوط است به ارتباط بین پنل و کمپرسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EC - نشتی در صورت سالم بودن تست نشتی دستگاه سنسور لوله اوپراتور تعویض شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید