بررسی عیوب شایع چیلرهای تراکمی و کولرهای گازی و شیوه تعمیر چیلر

بسیاری از دستگاه هایی که توسط افراد کم تجربه تعمیر و شارژ گاز شده اند دچار چنین مشکلی هستند.

مهمترین مشکلی که در سیکل تبرید کولرگازی ایجاد می نماید کاهش شدید ضریب عملکرد دستگاه، کاهش برودت چیلر تراکمی و کولرگازی و افزایش فشار دهش و بالا رفت آمپر دستگاه می باشد. برای پی بردن به این موضوع که آیا در سیکل تبرید چیلر یا کولرگازی هوا یا گازهای غیر قابل تقطر دیگر وجود دارد یا خیر اندازه گیری پارامتر های دستگاه و مقایسه با پلاک دستگاه می باشد.

ازدیاد شارژ مبرد در سیکل تبرید و یا وجود گازهای غیر قابل تقطیر:

عوامل ایجاد کننده این عیب در سیکل عبارت است از:

 •  وجود گازهای غیر قابل تقطیر در سیکل

 •  وجود مبرد بیش از اندازه در سیکل تبرید

 •  کوچک بودن ریسیور

 •  نامناسب بودن وکیوم سیکل

در این حالت به‌دلیل افزایش فشار اواپراتور، مقدار سوپرهیت کاهش می‌یابد، فشار رانش دچار افزایش می‌شود در نتیجه میزان آمپر مصرفی دستگاه افزایش می‌یابد.

تست سیستم برای اطمینان از عدم وجود گازهای غیر قابل تقطیر

برای اطمینان از عاری بودن سیکل از گازهای غیر قابل تقطیر می‌توان مراحل زیر را دنبال نمود:

 • سیکل‌تبرید را پمپ‌دان نمائید ( تمامی مبرد را به صورت مایع در کندانسور و ریسیور ذخیره کنید)

 •  فن کندانسور یا پمپ آب کندانسور را به صورت دستی روشن نگه دارید

 • صبر کنید تا دمای مایع با محیط هم‌دما شود.

 • دمای محیط را اندازه‌گیری نمائید.

 • به جدول اشباع گاز مورد استفاده در دستگاه مراجعه نمائید و فشار اشباع متناظر با این دما را قرائت کنید.

 • از روی گیج فشار بالا روی دستگاه، فشار کندانسور را قرائت کنید.

 • دو فشار قرائت شده را با یکدیگر مقایسه نمائید.

 • وجود اختلاف چشم‌گیر بین دو عدد بدست آمده نشان‌دهنده وجود هوا یا گازهای غیر قابل تقطیر، در سیکل تبرید می‌باشد.